Regulamin Cmentarza

W zgodności z treścią:

1. Ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zwłok (Dz. U. z 2011r. Nr 118, poz. 687 ze zmianami);

2. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011r. w sprawie sposobu przechowywania zwłok i szczątków (Dz. U. Nr 75 poz. 405);

3. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 sierpnia 2001r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz. U. Nr 48 poz. 284);

4. Statut Miejskiego Zakładu Pogrzebowego w Pabianicach przyjęty Uchwałą Nr II/7/10 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 3 grudnia 2010 roku. w sprawie nadania statutu samorządowej jednostce budżetowej Miejski Zakład Pogrzebowy w Pabianicach, opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego Nr 379 poz. 3711 z dnia 17 grudnia 2010r. 

       W celu umożliwienia oddania należytej czci zmarłym oraz zapewnienia porządku i utrzymania właściwego stanu estetycznego cmentarza, uprasza się o właściwą troskę o cmentarz wraz z jego urządzeniami, a także zaleca się stosowanie poniższego regulaminu: 

§  1 

1. Właścicielem cmentarza komunalnego w Pabianicach jest Gmina Miejska Pabianice.

2. Cmentarz jest w zarządzie Miejskiego Zakładu Pogrzebowego.

3. Zarząd Miejskiego Zakładu Pogrzebowego dotyczy cmentarza komunalnego oraz parkingu przy cmentarzu komunalnym w Pabianicach przy ul. Kilińskiego 57 do numeru 63.

4. Siedziba administratora cmentarza znajduje się w Pabianicach przy ul. Kilińskiego 57/59.

5. Godziny urzędowania administracji cmentarza:

od poniedziałku do piątku            w godz. 800 - 1600
 

§  2

 1. Cmentarz jest czynny w godzinach:   

700 - 2100   (w okresie letnim)
700 - 1800  (w okresie zimowym)

2. Uroczystości pogrzebowe odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 1200  do 1300.

§  3

1. Na cmentarzu pobierane są opłaty dotyczące:

a. miejsc grzebalnych na 20 lat (grób pojedynczy, grób podwójny),
b. miejsc pod grobowce na 20 lat,
c. przedłużenia opłaty za groby na następne 20 lat,
d. wjazdów samochodami oraz innymi pojazdami, wózkami, taczkami.

2. Opłaty pobierane są w biurze Miejskiego Zakładu Pogrzebowego w Pabianicach przy ul. Kilińskiego 57/59

3. W przypadku nie przedłużenia opłaty na następne 20 lat, grób kwalifikuje się do likwidacji (zgodnie z art. 7 ust. 2 Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych).

4. Troska o przedłużenie opłaty należy do bliskich osoby pochowanej w grobie.

§  4

1. Pochowy w mogiłach (placach wykupionych) mogą się odbywać tylko za zgodą osobistą dysponenta placu.

2. W przypadku, gdy pochów był bez pogłębienia – dopiero po dwudziestu latach można chować na miejscu tego pochowu ( z wyłączeniem pochowu w urnach).

3. Przy pochowie pobierana jest dopłata do 20 lat.

4. Podczas ceremonii pogrzebowej trumna zostaje wpuszczona do grobu, na grobie ustawiana jest krata, na której układane są kwiaty. Mogiła zostaje zakopana, teren uporządkowany po odejściu rodziny od grobu.

5. Ekshumacja zwłok lub szczątków może być dokonana na umotywowaną prośbę uprawnionych do pochowania zwłok na zarządzenie prokuratora lub sądu i za zgodą właściwego inspektora sanitarnego.

 §  5

 Administrator nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za pracowników innych firm prowadzących roboty (w tym budowy pomników) na cmentarzu.

§  6

 1. Na terenie cmentarza bezwzględnie zakazuje się:

a. zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca,
b.  przebywania nieletnich dzieci bez opieki,
c. przebywania w stanie nietrzeźwym, picia alkoholu,
d. palenia papierosów,
e. żebractwa,
f. wysypywania odpadów poza pojemniki do tego przeznaczone,
g. niszczenia zieleni,
h. wydeptywania przejść w miejscach nie przeznaczonych na aleje i drogi;
i. dokonywania nasadzeń przy mogile bez uzgodnienia z zarządcą cmentarza,
j. przejazdów – w tym również pojazdami jednośladowymi,
k. wprowadzania zwierząt.

2. Na terenie cmentarza zakazuje się bez zezwolenia administratora:

a. prac kamieniarskich, budowlanych,
b. prowadzenia działalności handlowej,
c. ustawiania ławek, płotków (wokół grobów),
d. wjazdu pojazdami mechanicznymi,
e. umieszczania reklam.

3. Wszelkie prace kamieniarskie lub budowlane oraz wykładanie „dywaników” wokół grobów wymagają zezwoleń oraz wcześniejszego zaaprobowania projektu przez administratora oraz wniesienia stosownych opłat.

4. Dokumentami wymaganymi przy załatwianiu w/w formalności są:

a. wypełniony plan wraz ze szkicem pomnika wykonanym przez kamieniarza,
b. ostatni (aktualny) kwit cmentarny,
c. dowód osobisty
d. obecność dysponenta mogiły.

5. Prace kamieniarzy powinny odbywać się w godzinach:

                                      od poniedziałku do piątku        800 - 1500  

§  7

 1. Gmina Miejska Pabianice i zarządca cmentarza – Miejski Zakład Pogrzebowy nie odpowiadają za szkody na grobach, powstałe na skutek klęsk żywiołowych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz rzeczy pozostawione bez nadzoru.

2. W przypadku naruszenia regulaminu administrator  ma prawo do występowania do odpowiednich organów o nałożenie sankcji prawnych i administracyjnych.

§  8

Administracja cmentarza przechowuje, przetwarza i uaktualnia wszelkie dane i dokumenty dotyczące istniejących grobów oraz prowadzi księgi cmentarne z zachowaniem wymogów określonych właściwymi przepisami prawa.

Dane osobowe dysponentów grobów oraz osób zmarłych podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 Dyrektor
Miejskiego Zakładu Pogrzebowego

 

Aktualizacja regulaminu: 11.09.2014