Informacja dla kamieniarzy

REGULAMIN PRAC KAMIENIARSKICH NA CMENTARZU KOMUNALNYM W PABIANICACH

 

§ 1

Celem regulaminu jest określenie warunków wykonywania prac budowlanych i kamieniarskich zwanych dalej „robotami” na terenie Cmentarza komunalnego w Pabianicach pozostającego w administrowaniu przez Miejski Zakład Pogrzebowy w Pabianicach.

§ 2

Regulamin obowiązuje wszystkie firmy i osoby fizyczne wykonujące roboty na terenie Cmentarza Komunalnego w Pabianicach, zwane dalej „wykonawcami”.

§ 3

    1. Przez roboty kamieniarskie rozumie się:
        ◦ wykopanie grobu pod budowę piwnicy,
        ◦ budowę piwnicy grobu murowanego,
        ◦ ustawienie nagrobka na wybudowanych piwniczkach,
        ◦ ustawienia nagrobków i obudów na grobach ziemnych,
        ◦ remonty nagrobków,
        ◦ inne prace kamieniarskie.
    2. Roboty kamieniarskie mogą wykonywać wszystkie uprawnione podmioty (posiadające aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej, wpis do KRS), które:
    1) otrzymały stosowne zlecenie od dysponenta grobu (zatwierdzone i opłacone w kancelarii przez dysponenta grobu),
    2) przedłożyły do akceptacji wniosek na wydanie zezwolenia na prowadzenie prac kamieniarskich na cmentarzu komunalnym w Pabianicach  stanowiący załącznik nr 2 do przedmiotowego Regulaminu. W przypadku grobowców zabytkowych lub objętych ochroną konserwatorską - zgodę właściwego konserwatora,
    3) dokonały opłaty wg obowiązującego cennika,
    4) złożyły pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem prac kamieniarskich na cmentarzu komunalnym w Pabianicach oraz posiadanym ubezpieczeniu OC od działalności gospodarczej – którego załącznik nr 1 stanowi integralną część przedmiotowego Regulaminu.
    3. Osoby prywatne mogą wykonywać tylko drobne prace remontowe zgłoszone wcześniej w  kancelarii cmentarza komunalnego.
    4. Na terenie cmentarza obowiązują cenniki dotyczące opłaty wnoszonej przez dysponenta i wykonawcę.

    5. Roboty kamieniarskie mogą być wykonywane w dni powszednie, nie będące świętami, od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1600.
    6. Wykonawca robót nie może zakłócać spokoju i powagi miejsca.
    7. Wykonawca robót kamieniarskich ponosi całkowitą odpowiedzialność, także materialną, za ewentualne szkody wyrządzone na cmentarzu, co potwierdza w oświadczeniu o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt.4 niniejszego Regulaminu.

§ 4

Zezwolenie na wykonywanie robót wydaje się każdorazowo na jeden ściśle określony grób lub grobowiec. W przypadku prac przy kilku obiektach wymagane jest odrębne zezwolenie na każdy z nich.

§ 5

Wykonawca robót winien okazać zezwolenie na żądanie kontrolującego roboty przedstawiciela Zarządcy Cmentarza lub pracownika Kancelarii Cmentarza.

§ 6

Zezwolenie utrzymuje ważność 30 dni od daty wystawienia. Zezwolenie wydaje się wyłącznie na roboty na miejscach, za które uregulowana jest opłata 20- letnia.

§ 7

Zakres prac nie może wykraczać poza granice ustalonego miejsca grzebalnego (wymiary podane na zezwoleniu). Przekroczenie ustalonych wymiarów czyni daną robotę nielegalną 
i jest wystarczającą podstawą do odmowy zezwolenia na wykonywanie innych prac.

§ 8

Przy układaniu kostki (opaski wokół grobu) – nie można stosować jaskrawych kolorów ani układać stopni między grobami. Należy zachować jeden poziom i zapewnić swobodny odpływ wody oraz przejścia. Układana nawierzchnia powinna być antypoślizgowa. Zakazuje się ustawiania ławek i układania kostki w ciągach komunikacyjnych.

§ 9

W przypadku, gdy w sąsiedztwie robót odbywa się pogrzeb wykonawca zobowiązany jest do przerwania prac na czas trwania ceremonii pogrzebowej.

§ 10

Przed rozpoczęciem wykopu wykonawca winien zabezpieczyć sąsiednie groby przed zniszczeniem lub zabrudzeniem przez rozłożenie folii lub plandeki. 
Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia terenu i wywozu wszystkich materiałów i gruzu, pozostałych po robotach, a także naprawić wszelkie pozostałe w wyniku prac szkody.

§ 11

Zakończenie robót wymaga zgłoszenia do biura Zarządu Cmentarza celem ich odbioru. Odbiór prac jest warunkiem koniecznym do ponownego wydania zezwolenia


§ 12

    1. Zarządca cmentarza nie ponosi odpowiedzialności z tytułu, jakości, kosztów, terminów wykonania, gwarancji i innych parametrów robót, które winny być przedmiotem umowy między zlecającym roboty a wykonawcą.
    2. W przypadku stwierdzenia, że pomnik postawiony jest bez zatwierdzonego planu lub niezgodnie z nim kamieniarz będzie rozbierał pomnik na własny koszt.
    3. Wykonawcom prac zabrania się wyrzucania gruzu i odpadów po robotach kamieniarsko – budowlanych do pojemników rozstawionych na cmentarzu, kamieniarz ma obowiązek wywieźć go z terenu cmentarza. Nie można wylewać wody po myciu zaprawy do studzienek przy punktach z wodą, ani na cmentarzu. Mycie akcesoriów dokonuje się poza cmentarzem. Nie zastosowanie się do powyższego obowiązku uprawnia zarządcę do obciążenia wykonawcy kosztami usunięcia odpadów.

Dyrektor
Miejskiego Zakładu Pogrzebowego

 

Aktualizacja regulaminu: 04.01.20241

Poniżej dokumenty do pobrania: