Informacja dla kamieniarzy

REGULAMIN PRAC KAMIENIARSKICH NA CMENTARZU KOMUNALNYM W PABIANICACH

 

1. Przez roboty kamieniarskie rozumie się:

- wykopanie grobu pod budowę piwnicy,
- budowę piwnicy grobu murowanego,
- ustawienie nagrobka na wybudowanych piwniczkach,
- ustawienia nagrobków i obudów na grobach ziemnych,
- remonty nagrobków,
- inne prace kamieniarskie, brukarskie i murarskie.

2. Roboty kamieniarskie mogą wykonywać wszystkie uprawnione podmioty (posiadające aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej, wpis do KRS), które otrzymały stosowne zlecenie od dysponenta grobu oraz zatwierdzony i opłacony w kancelarii, przez dysponenta grobu, plan nagrobka.

3. Osoby prywatne mogą wykonywać tylko drobne prace remontowe zgłoszone wcześniej w kancelarii cmentarza komunalnego.

4. Wysokość opłaty wnoszonej przez dysponenta:

- 10% wartości pomnika
- opłata stała 20 zł

5. Roboty kamieniarskie mogą być wykonywane w godzinach od 800 do 1500 w dni robocze (pn-pt)

6. Wykonawca prac nie może zakłócać spokoju i powagi miejsca oraz kolidować z trwającymi ceremoniami pogrzebowymi.

7. Wykonawca robót kamieniarskich ponosi całkowitą odpowiedzialność, także materialną, za ewentualne szkody wyrządzone na cmentarzu.

8. W przypadku stwierdzenia, że pomnik postawiony jest bez zatwierdzonego planu lub niezgodnie z nim kamieniarz będzie rozbierał pomnik na własny koszt.

9. Wykonawcom prac zabrania się wyrzucania gruzu i odpadów po robotach kamieniarsko – budowlanych do pojemników rozstawionych na cmentarzu, kamieniarz ma obowiązek wywieźć go z terenu cmentarza. Nie zastosowanie się do powyższego obowiązku uprawnia zarządcę do obciążenia wykonawcy kosztami usunięcia odpadów.

10. Zakończenie prac kamieniarskich należy zgłosić w kancelarii cmentarza.

11. Cmentarz pobiera następujące opłaty od wykonawców robót kamieniarskich:

- kaucja
- wjazd

Dyrektor
Miejskiego Zakładu Pogrzebowego

 

Aktualizacja regulaminu: 07.12.2021

Poniżej dokumenty do pobrania: